STEFAN POLAK

Vo vizuálnej tvorbe a inštaláciách sa zaoberá hľadaním vlastnej identity a jej úlohou v našej spoločnosti. Usiluje sa oslobodiť myseľ a zobrazuje realitu vonkajšieho sveta v surrealistickom štýle. Pri hľadaní inšpirácie a autenticity pri tvorbe čerpá z emócii, vlastných skúsenosti a snaží sa poukázať na rozdiely v spoločnosti.

Stefan pôsobí ako pedagóg a lektor umenia v Bratislave. Participuje v rôznych umeleckých projektoch ako sú art festivaly či filmové prostredie ako dizajnér. V roku 2022 sa zúčastnil na Bratislavských módnych dňoch, kde dostali jeho digitálne maľby nový umelecký presah.

ENG

His visual work and installations deal with the search for one’s own identity and its role in our society. He strives to free the mind and depicts the reality of the outside world in a surrealistic style. In search of inspiration and authenticity in his work, he draws on emotions, his own experiences and tries to highlight the differences in society.

Stefan works as a teacher and art lecturer in Bratislava. He participates in various art projects such as art festivals and film environments as a designer. In 2022 he participated in the Bratislava Fashion Days, where his digital paintings were given a new artistic twist.